Laji.fi | Suomen Lajitietokeskus

Yleistä & ajankohtaista

Lajitietokeskus pähkinänkuoressa

Lajitietokeskuksen tavoitteena on koordinoida suomalaisten eliötietojen keruuta, analysointia, raportointia ja arkistointia. Lajitietokeskuksen jäseniksi kutsutaan sekä julkishallinnon organisaatioita että yksityisiä kansalaisjärjestöjä, jotka keräävät ja käsittelevät eliöiden esiintymiseen ja ominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Lajitietokeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:

  • eliönimistöjen ylläpito
  • havaintotietojen keruu ja jakelu
  • data-arkisto
  • henkilötietojen hallinta
  • paikkatietojen koordinointi
  • aineistopolitiikka

Lajitietokeskus voidaan toteuttaa virtuaaliorganisaationa, joka rakentuu jäsenten olemassaolevan osaamisen ja infrastruktuurin varaan. Resursseja tarvitaan yhteistyön koordinointiin ja teknisten rajapintojen luomiseen ja ylläpitoon. Tähän tavoitteeseen päästään kuvaamalla Lajitietokeskuksen toiminta kokonaisarkkitehtuurina.

Eliönimistöjen ylläpito

Eliötietojen käsittelyn perustana ovat lajinimistöt, joiden avulla lajien ominaisuuksiin ja esiintymiseen liittyviä tietoja voidaan kytkeä toisiinsa. Eliönimistöjen hallinta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla on vaativa tehtävä.

Lajitietokeskus ylläpitää ja jakaa käyttäjille uusimpaan tieteelliseen tietoon perustuvia valtakunnallisia eliönimistöjä, joiden pohjalta eliöiden ominaisuuksiin ja esiintymiseen liittyviä aineistoja voidaan käsitellä yhdenmukaisella tavalla. Ilman yhdessä sovittuja "viitenimistöjä" eliöaineistojen yhdistäminen ja hakeminen portaalista on hyvin puutteellista. Tehtävän tekee vaativaksi se, että pelkästään Suomen alueelta arvioidaan löytyvän noin 55 000 lajia ja kullakin nykyään tunnetun lajin tieteelliselle nimelle voi portaalin aineistoista löytyä useita (joskus jopa satoja) synonyymejä.

Havaintotietojen keruu ja jakelu

Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallista tietovarastoa, jonne kopioidaan jäsenorganisaatioiden omista tietokannoista eliölajien esiintymiseen liittyvää havaintotietoa. Havaintotiedon tärkeimpiä yksityiskohtia ovat lajinimet, paikkatiedot (paikannimet ja koordinaatit), havaintoaika sekä havainnoijien nimet. Näiden lisäksi eri tarkoituksiin kerätyistä havainnoista voidaan julkaista havainnointimenetelmään ja -olosuhteisiin liityvät metatiedot.

Valtakunnallisesta tietovarastosta havaintotietoa jaetaan käyttäjille sekä alkuperäisessä muodossa että jalostettuina luetteloina, tilastoina, karttoina ja diagrammeina. Uhanalaisten ja muutoin suojelua tarvitsevien lajien salaustarpeet otetaan huomioon tietojen keruussa ja jakelussa. Havaintodatan laatu tarkastetaan ja havaitut virheet korjataan ennen jakelua.

Tietovarasto toimii myös maailmanlaajuisen GBIF-hankkeen Suomen solmuna, jonka kautta jaetaan valtaosa suomalaisista havaintoaineistoista kansainväliseen käyttöön. Lajitietoksekus voi toimia porttina myös muihin alan verkostoihin maailmalla.

Data-arkisto

Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallista biologisten havaintoaineistojen data-arkistoa, jonne tutkijat voivat arkistoida aineistonsa pitkäaikaissäilytystä varten. Lajitietokeskus tarjoaa myös monipuolisia analysointi- ja visualisointipalveluja arkistoidulle datalle.

Henkilötietojen hallinta

Eliöhavaintojen luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää tietää, kuka havainnon on tehnyt. Lajitietokeskus koordinoi jäsenorganisaatioiden omien tietokantojen henkilötietojen hallintaa, jotta eri lähteistä peräisin olevien aineistojen havainnoijatietoja voidaan käsitellä yhtenäisellä tavalla.

Paikkatietojen koordinointi

Lajitietokeskus pyrkii yhtenäistämään havaintopaikkojen kuvauksessa käytettäviä paikannimien ja koordinaattien esitysmuotoja, jotta eri lähteistä peräisin olevien aineistojen keskinäinen vertailu olisi mahdollisimman helppoa.

Aineistopolitiikka

Lajitietokeskus pyrkii edistämään eliötietojen keruuta ja avointa jakelua määrittelemällä jäsenorganisaatioille suositukset yhtenäisestä aineistopolitiikasta.

Sanastotyö

Eri lähteistä portaaliin haettavaksi yhdistettävien tietojen muuttujien ja koodien yhdenmukaistaminen niiltä osin kun on mielekästä ja mahdollista.

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin VANHAAN avoimeen testiympäristöön!

Siirry tästä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun uusimpaan versioon:

laji.fi

Jos haluat käyttää palvelun vanhaa versiota, sulje tämä ikkuna.

Testipalvelu